vedtægt

Vedtægter

for beboerforeningen Hollywood

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hollywoood, opkaldt efter bebyggelens kaldenavn i folkemunde da afdelingen blev indviet i 1953.

Foreningen har hjemsted i Baldersbo afdeling 4, beliggende i Lindevænget og Præstevænget i Ballerup.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme socialt samvær blandt beboerne i afdelingen, herunder Krolf-spil på afdelingens udearealer, samt arrangere hyggeligt samvær i afdelingens beboerlokale, i lysthuset ved flagstangen og i klublokalet i den gl. varmecentral.

§ 3. Medlenskab

Foreningen er åben for alle beboere i  Baldersbo afd. 4, der kan tilslutte sig foreningens formål og  medlemsbetingelser.

§ 4. Kontingent

Kontingent opkræves af kassereren hel årligt.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af forreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling forgår en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i klublokalet eller mail med minst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.


Generalforsamlingen skal mindst indholde følgende punkter.

a. Valg af dirigent.

b. Formandens beretning.

c. Fremlæggelse af regnskab.

d. Fastsættelse af kontingent.

e. Indkomne forslag.

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.

g. Eventuelt.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen. Ekstra ordinær generalforsamling, kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. 


§ 6. Bestyrelsen og tegningsforhold

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, Formand, Kasserer og Sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for en 2-årig periode, således at Formanden og Suppleanten vælges på lige år og Kasseren og Sekretæren vælges på ulige år. En suppleant der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlem valg periode.

Revisor vælges for 1 år.

Bestyrelsen vælges blandt de af foreningens medlemmer der er mødt op på generalforsamlingen eller som har givet skriftligt tilsagn om villighed til valg.

Foreningen tegnes af Formanden eller kassereren og Sekretæren i enighed.

§ 7. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalænderåret.

Det revisorpåtegnede regnskab fremlægges hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 8. Vedtægter

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 9. Opløsningen af foreningen

Foreningens opløsning kræver 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtaget med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.

Ved foreningens opløsning skal eventuelle overskydende midler doneres til et velgørende formål fastsat af generalforsamlingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11/1 2016

Regnskab 2023

Indtægter


Indbetalinger 77 x 50,-                         3.850,00


Kassebeholdning 31.12.2022                 727,95

                                                                              

                                                                                4.577,95


Udgifter


Diverse                                                              2.793,35


Kassebeholdning 31.12.2023              1.784,60


Balance                                                            4.577,95